Ważna wiadomość dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą

WAŻNA INFORMACJA DLA PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚC LECZNICZĄ

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH PODMIOTÓW LECZNICZYCH

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku informuje, iż w dniu 14 czerwca 2012 r. została  znowelizowana ustawa o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustawach  (Dz. U. z 29 czerwca 2012 r. poz. 742).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian) podmiot wykonujący działalność leczniczą, niespełniający wymagań określonych w art. 22 ust. 1:

  • dostosuje pomieszczenia i urządzenia do tych wymagań do dnia 31 grudnia 2016 r.
  • przedstawi organowi prowadzącemu rejestr program dostosowania tego podmiotu do wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 1, w terminie do dnia 31 grudnia 2012r., zaopiniowany przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Opinia ta jest wydawana w drodze decyzji administracyjnej.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)  pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą muszą odpowiadać wymaganiom sanitarnym odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych określonym w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 29 czerwca 2012 r. poz. 739),  w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.Rozporządzenie to weszło w życie z dniem 1 lipca 2012 r.

 

Wobec powyższego, podmiot leczniczy w przypadku niespełnienia wymagań określonych w tym rozporządzeniu, musi dokonać oceny pomieszczeń i urządzeń zakładu pod kątem jego zapisów, w celu sporządzenia programu dostosowania. Programy dostosowania opiniowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Opinia sanitarna o programie dostosowania jest wydawana na wniosek podmiotu leczniczego. Załącznikami do wniosku są:

  • program dostosowania – 3 egzemplarze,
  • oświadczenieże przedstawiony program obejmuje wszystkie pomieszczenia i urządzenia pomiotu leczniczego, nie odpowiadające wymaganiom rozporządzenia.

Załączone programy dostosowania podmiotu leczniczego do wymagań określonych w przepisach rozporządzenia muszą mieć ponumerowane strony, być opatrzone datą oraz podpisem, a także powinny zawierać:

  • nazwę podmiotu leczniczego oraz nazwę tych komórek organizacyjnych, których odstępstwo dotyczy,
  • zakres odstępstwa,
  • pozycję wyżej wymienionego rozporządzenia Ministra Zdrowia, której odstępstwo dotyczy,
  • wskazanie sposobu likwidacji odstępstwa,
  • termin dostosowania do przepisu,
  • ewentualne dodatkowe uwagi.

Nie jest wymagana dokumentacja projektowa, zawierająca rozwiązania pozwalające na dostosowanie obiektu do wymagań podanego rozporządzenia, jak również określenie kosztów realizacji dostosowania do obowiązujących przepisów. Informacje zawarte w programie można przedstawić w formie tabelarycznej.

Programy przygotowane nieprawidłowo będą zwracane wnioskodawcy celem uzupełnienia.

 

Ponadto, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku nadmienia, iż ustalając terminy realizacji poszczególnych zadań w przedstawionych do zaopiniowania programach dostosowania, należy uwzględniać bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjentów.