INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku informuje, że zgodnie z art.63 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia  podmioty prowadzące produkcję pierwotną żywności pochodzenia niezwierzęcego, podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz podmioty prowadzące rolniczy handel detaliczny żywnością pochodzenia niezwierzęcego obowiązane są złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

Wniosek powinien zawierać:

  • imię, nazwisko i numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, numer identyfikacyjny REGON, jeżeli taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  • numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych, w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – w odniesieniu do podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących działalność w zakresie dostaw bezpośrednich;
  • określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w zakładzie, w tym rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu;
  • określenie lokalizacji zakładu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów wydaje właściwy ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia przez zakład działalności państwowy powiatowy inspektor sanitarny.

Wpis zakładu do rejestru nie podlega opłacie.

Zgodnie z art. 103 ust. 4 ww. ustawy, kto „prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów (…) podlega karze pieniężnej”.

Wniosek do pobrania