Rolniczy handel detaliczny

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła  w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 1961) umożliwiająca rolnikom rolniczy handel detaliczny, w ramach którego możliwe jest zbywanie konsumentowi finalnemu żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli, lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym. Oznacza to, że zgodnie z ww. zasadami podmioty prowadzące działalność rolniczy handel detaliczny nie mogą wyprodukowanej w ramach tej działalności żywności sprzedawać na rzecz podmiotów innych niż konsument finalny, np. do szkół, restauracji, sklepów oraz do innego rodzaju „pośredników”.  

Produkcja i zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego:

- mogą być dokonywane w ilościach określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w  ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz. U. z 2016 r. poz. 2159);

- są dokumentowane w sposób umożliwiający określenie ilości zbywanej żywności;

- nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności i wpływać niekorzystnie na ochronę zdrowia publicznego;

- podlegają nadzorowi organów odpowiednio Państwowej Inspekcji Sanitarnej (żywność pochodzenia niezwierzęcego) albo Inspekcji Weterynaryjnej (żywność pochodzenia zwierzęcego lub łączona pochodzenia zwierzęcego i niezwierzęcego).

- nie mogą być dokonywane z udziałem pośrednika, z wyjątkiem zbywania takiej żywności podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych w celu promocji żywności, jeśli pośrednik zbywa żywność wyprodukowaną przez tego pośrednika w ramach rolniczego handlu detalicznego lub wyprodukowaną przez inny podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny na terenie powiatu (lub powiatu sąsiadującego), w którym pośrednik ten prowadzi rolniczy handel detaliczny.

W celu dokonania rejestracji rolniczego handlu detalicznego należy złożyć, w przypadku zamiaru prowadzenia produkcji i sprzedaży żywności pochodzenia niezwierzęcego (np.: dżemy, soki, makarony bez użycia jaj, przetwory warzywne/owocowe) – do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego – wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.

Przy prowadzeniu produkcji i zbywaniu żywności w ramach działalności rolniczy handel detaliczny należy spełnić przede wszystkim wymagania rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319) oraz przepisów wydanych w trybie tego rozporządzenia. Przepisy te przewidują między innymi, że w przypadku gdy produkcja prowadzona jest przy wykorzystaniu pomieszczeń używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne (np. przy wykorzystaniu sprzętu i urządzeń gospodarstwa domowego w kuchni domowej) obowiązują wymogi określone w jego załączniku II w rozdziale III (uproszczone wymagania higieniczne).

W miejscu zbywania żywności należy obowiązkowo umieścić informacje:

- napis „rolniczy handel detaliczny”,

- imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny,

- adres miejsca prowadzenia produkcji zbywanej żywności,

- weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny w przypadku żywności pochodzenia zwierzęcego i żywności złożonej.

 

Do pobrania:

- wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających  urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz. U. z 2016 r. poz. 2159)

- ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 1961)

- ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

- Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw oraz w ramach rolniczego handlu detalicznego.