Bezpieczne korzystanie z solarium

Z dniem 16 lutego 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (Dz. U. poz. 2111). Celem ustawy jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie następstw korzystania z solarium. Ustawa określa zadania organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia społeczeństwa przed następstwami korzystania z solarium oraz szczególne warunki świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium.

 

Zgodnie z nową ustawą:
- zabrania się reklamy i promocji usług w zakresie udostępniania solarium, w szczególności: w telewizji, radiu, prasie, kinach, podmiotach leczniczych, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz w innych miejscach publicznych; na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych; w środkach usług informatycznych;
- zabrania się udostępniania solarium małoletnim;
- podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania solarium obowiązany jest umieścić w miejscu udostępniania solarium czytelne i widoczne informacje o treści: „Zakaz udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium)” oraz o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium.

Dokładne brzmienie ww. informacji określił Minister Zdrowia w drodze rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie umieszczania informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia oraz treści informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium (Dz. U. poz. 275). Informacja ta powinna być umieszczona w miejscu widocznym dla osoby zamierzającej skorzystać z solarium oraz na wysokości umożliwiającej ich swobodne odczytanie. Informacje, o których mowa umieszcza się na formacie co najmniej A4, wielkimi literami oraz czcionką Times New Roman o rozmiarze co najmniej 32 pkt, z wyjątkiem informacji zawartej w nawiasie, która powinna mieć rozmiar co najmniej 22 pkt.

Kontroli świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium dokonują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i inne organy w zakresie posiadanych kompetencji określonych w ustawach regulujących ich funkcjonowanie oraz na zasadach wskazanych w tych ustawach. W przypadku nieprzestrzegania zapisów ustawy organy, o których mowa  powyżej, mogą, w drodze decyzji, nałożyć na podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania solarium karę pieniężną w wysokości od 1000 zł do 50 000 zł.