Znajdź właściwe rozwiązanie - program edukacji antytytoniowej

„Znajdź właściwe rozwiązanie”

Program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych  klas szkoły podstawowej i gimnazjum

Cel główny programu :

  • Zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych i uczniów klas gimnazjalnych.

Cele szczegółowe programu:

  • Integracja grupy. Wyróżnienie liderów. Uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do niepalenia.
  • Ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede wszystkim konieczność odpowiedniego odżywiania i czystego powietrza.
  • Przekazanie wiadomości o zachowaniach asertywnych, uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów nacisku grupowego wraz z nauczeniem się sposobów odmowy.
  • Uczenie rozpoznawania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie mechanizmów konfliktu, jak również uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami.
  • Uczenie umocnienia poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego myślenia o sobie i kształtowania ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi.

Adresaci Programu:

  • Uczniowie starszych klas szkół podstawowych i gimnazjów

Realizatorzy Programu:

  • Nauczyciele
  • Inni przedstawiciele środowiska szkolnego np. pielęgniarki środowiska szkolnego
  • Przeszkoleni liderzy młodzieżowi

Program realizowany w szkołach od 2010 roku. 

Struktura Programu:

Program składa się z 5 zajęć warsztatowych :

1. Poznajmy się bliżej.

2. Laboratorium ciała.

3. Naucz się mówić „NIE”

4. Znajdź właściwe rozwiązanie.

5. Uwierz w siebie.

 

Do pobrania – Poradnik dla nauczycielaokładka

 

VII  edycja Programu „Znajdź właściwe rozwiązanie” – rok szkolny 2017/2018

W dniu 21.11.2017 r. w siedzibie Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12a we Włocławku odbyło się szkolenie dla koordynatorów i realizatorów programu profilaktyki tytoniowej ph. ”Znajdź właściwe rozwiązanie”. W szkoleniu wzięli udział nauczyciele, którzy w tym roku szkolnym przystępują do realizacji programu po raz pierwszy. Koordynator powiatowy programu przybliżyła zjawisko biernego palenia tytoniu,  zagadnienia związane z profilaktyką tytoniową wśród młodzieży, a także omówiono założenia i metody realizacji programu.

 

Do pobrania:  Kwestionariusz szkolnego koordynatora Znajdź właściwe rozwiązanie - 2017-18