Zbędny majątek

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM

Drugie postępowanie przetargowe

na sprzedaż pokolizyjnego samochodu osobowego marki SKODA OCTAVIA 1,6  CLASSIC, nr rejestracyjny CW17786.

1. Nazwa i siedziba Sprzedawcy:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku

ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek

strona internetowa: http://www.bip18.pwisbydgoszcz.pl/.

2. Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu:

Samochód osobowy po zdarzeniu drogowym ( kolizja drogowa – rozbity tył, kosztorys szkody oraz wyliczenie szkody stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do ogłoszenia) marki SKODA OCTAVIA 1,6 CLASSIC, nr rej. CW17786, rok produkcji 2003, silnik
z zapłonem iskrowym (wtrysk), przebieg 396483 km.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany pojazd:

Samochód można obejrzeć w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 0900 – 1300 do dnia 24 maja 2018 r. po uprzednim umówieniu telefonicznym; osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktu jest pan Sławomir Lewandowski, tel. 54-411-68-33.

4. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedawcy w dniu 29 maja 2018 r. o godz. 1215 przez Komisję powołaną zarządzeniem nr 15 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku z dnia 9.06.2017 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej, która w niniejszym przetargu jest Komisją Przetargową.

5. Cena wywoławcza:

Cena wywoławcza (kwota minimalna sprzedaży samochodu) wynosi: 850,00 zł brutto (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100).

6. Wadium

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium wyłącznie w gotówce
w wysokości 85,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych 00/100), na rachunek bankowy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku numer: 12 1010 1078 0044 3113 9120 0000 z adnotacją: „wadium -- sprzedaż samochodu osobowego Skoda Octavia Classic”, najpóźniej do dnia 25 maja 2018 r.

Wadium wniesione przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane bądź odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży bądź od wpłaty całości ceny nabycia po zawarciu umowy.

7. Warunki przystąpienia do przetargu:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty zakupu, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do ogłoszenia, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu osobowego Skoda Octavia Classic” w Kancelarii w siedzibie Sprzedawcy ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek, do dnia 28 maja 2018 r. do godziny 1430.

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku.

8. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie wyłącznie kryterium ceny oferty brutto.

9. Oferta podlega odrzuceniu jeżeli:

a) zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,

b) nie zawiera danych i dokumentów określonych we wzorze oferty stanowiącej załącznik nr 3 lub jest niekompletna, nieczytelna lub budzi inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

10. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

11. Jeżeli co najmniej dwóch oferentów zaoferuje taką samą cenę wówczas zostanie miedzy nimi przeprowadzona aukcja. W przypadku aukcji postąpienie może wynosić nie mniej niż 20,00 zł i nie więcej niż 50,00 zł. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi z oferentem, który zaoferował najwyższą cenę nabycia samochodu.

12. Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia
w ciągu siedmiu dni od dnia zawarcia umowy.

13. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty, jednak nie później niż w ciągu 7 dni.

14. Wydanie samochodu oferentowi nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do ogłoszenia, po zawarciu umowy, której wzór określa załącznik nr 5 do ogłoszenia, i zapłaceniu przez oferenta oferowanej ceny nabycia.

15. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

16. Przetarg jest prowadzony na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r., poz. 729).

 

Ogłoszenie

Załączniki:

1. kosztorys pokolizyjny,

2. wyliczenie szkody,

3. formularz ofertowy,

4. protokół zdawczo-odbiorczy,

5. projekt umowy.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM

na sprzedaż pokolizyjnego samochodu osobowego marki SKODA OCTAVIA 1,6  CLASSIC, nr rejestracyjny CW17786.

 1. Nazwa i siedziba Sprzedawcy:
  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku
  ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek
  strona internetowa: http://www.bip18.pwisbydgoszcz.pl/.

 2. Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu:
  Samochód osobowy po zdarzeniu drogowym ( kolizja drogowa – rozbity tył, kosztorys szkody oraz wyliczenie szkody stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do ogłoszenia) marki SKODA OCTAVIA 1,6 CLASSIC, nr rej. CW17786, rok produkcji 2003, silnik z zapłonem iskrowym (wtrysk), przebieg 396483 km.

 3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany pojazd:
  Samochód można obejrzeć w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 0900 – 1300 do dnia 07 lutego 2018 r., po uprzednim umówieniu telefonicznym; osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktu jest pan Sławomir Lewandowski, tel. 54-411-68-33.

 4. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedawcy w dniu 14 lutego 2018 r. o godz. 1215 przez Komisję powołaną zarządzeniem nr 15 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku z dnia 9.06.2017 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej, która w niniejszym przetargu jest Komisją Przetargową.

 5. Cena wywoławcza:
  Cena wywoławcza (kwota minimalna sprzedaży samochodu) wynosi: 1.700,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100).

 6. Wadium
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium wyłącznie w gotówce w wysokości 170,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt złotych 00/100), na rachunek bankowy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku numer: 12 1010 1078 0044 3113 9120 0000 z adnotacją: „wadium -- sprzedaż samochodu osobowego Skoda Octavia Classic”, najpóźniej do dnia 9 lutego 2018 r.
  Wadium wniesione przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia.
  Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane bądź odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
  Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży bądź od wpłaty całości ceny nabycia po zawarciu umowy.

 7. Warunki przystąpienia do przetargu:
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty zakupu, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do ogłoszenia, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu osobowego Skoda Octavia Classic” w Kancelarii w siedzibie Sprzedawcy ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek, do dnia 12 lutego 2018 r. do godziny 1430.
  Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku.

 8. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie wyłącznie kryterium ceny oferty brutto.

 9. Oferta podlega odrzuceniu jeżeli:
  a) zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
  b) nie zawiera danych i dokumentów określonych we wzorze oferty stanowiącej załącznik nr 3 lub jest niekompletna, nieczytelna lub budzi inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

 10. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
 11. Jeżeli co najmniej dwóch oferentów zaoferuje taką samą cenę wówczas zostanie miedzy nimi przeprowadzona aukcja. W przypadku aukcji postąpienie może wynosić nie mniej niż 20,00 zł i nie więcej niż 50,00 zł. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi z oferentem, który  zaoferował najwyższą cenę nabycia samochodu.

 12. Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia w ciągu siedmiu dni od dnia zawarcia umowy.

 13. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty, jednak nie później niż w ciągu 7 dni.

 14. Wydanie samochodu oferentowi nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do ogłoszenia, po zawarciu umowy, której wzór określa załącznik nr 5 do ogłoszenia, i zapłaceniu przez oferenta oferowanej ceny nabycia.

 15. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

 16. Przetarg jest prowadzony na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r., poz. 729).

 

Ogłoszenie

Załączniki:

1)   kosztorys pokolizyjny,

2)   wyliczenie szkody,

3)   formularz ofertowy,

4)   protokół zdawczo-odbiorczy,

5)   projekt umowy.