Zbędny majątek

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM

na sprzedaż pokolizyjnego samochodu osobowego marki SKODA OCTAVIA 1,6  CLASSIC, nr rejestracyjny CW17786.

 1. Nazwa i siedziba Sprzedawcy:
  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku
  ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek
  strona internetowa: http://www.bip18.pwisbydgoszcz.pl/.

 2. Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu:
  Samochód osobowy po zdarzeniu drogowym ( kolizja drogowa – rozbity tył, kosztorys szkody oraz wyliczenie szkody stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do ogłoszenia) marki SKODA OCTAVIA 1,6 CLASSIC, nr rej. CW17786, rok produkcji 2003, silnik z zapłonem iskrowym (wtrysk), przebieg 396483 km.

 3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany pojazd:
  Samochód można obejrzeć w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 0900 – 1300 do dnia 07 lutego 2018 r., po uprzednim umówieniu telefonicznym; osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktu jest pan Sławomir Lewandowski, tel. 54-411-68-33.

 4. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedawcy w dniu 14 lutego 2018 r. o godz. 1215 przez Komisję powołaną zarządzeniem nr 15 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku z dnia 9.06.2017 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej, która w niniejszym przetargu jest Komisją Przetargową.

 5. Cena wywoławcza:
  Cena wywoławcza (kwota minimalna sprzedaży samochodu) wynosi: 1.700,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100).

 6. Wadium
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium wyłącznie w gotówce w wysokości 170,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt złotych 00/100), na rachunek bankowy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku numer: 12 1010 1078 0044 3113 9120 0000 z adnotacją: „wadium -- sprzedaż samochodu osobowego Skoda Octavia Classic”, najpóźniej do dnia 9 lutego 2018 r.
  Wadium wniesione przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia.
  Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane bądź odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
  Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży bądź od wpłaty całości ceny nabycia po zawarciu umowy.

 7. Warunki przystąpienia do przetargu:
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty zakupu, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do ogłoszenia, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu osobowego Skoda Octavia Classic” w Kancelarii w siedzibie Sprzedawcy ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek, do dnia 12 lutego 2018 r. do godziny 1430.
  Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku.

 8. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie wyłącznie kryterium ceny oferty brutto.

 9. Oferta podlega odrzuceniu jeżeli:
  a) zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
  b) nie zawiera danych i dokumentów określonych we wzorze oferty stanowiącej załącznik nr 3 lub jest niekompletna, nieczytelna lub budzi inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

 10. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
 11. Jeżeli co najmniej dwóch oferentów zaoferuje taką samą cenę wówczas zostanie miedzy nimi przeprowadzona aukcja. W przypadku aukcji postąpienie może wynosić nie mniej niż 20,00 zł i nie więcej niż 50,00 zł. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi z oferentem, który  zaoferował najwyższą cenę nabycia samochodu.

 12. Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia w ciągu siedmiu dni od dnia zawarcia umowy.

 13. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty, jednak nie później niż w ciągu 7 dni.

 14. Wydanie samochodu oferentowi nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do ogłoszenia, po zawarciu umowy, której wzór określa załącznik nr 5 do ogłoszenia, i zapłaceniu przez oferenta oferowanej ceny nabycia.

 15. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

 16. Przetarg jest prowadzony na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r., poz. 729).

 

Ogłoszenie

Załączniki:

1)   kosztorys pokolizyjny,

2)   wyliczenie szkody,

3)   formularz ofertowy,

4)   protokół zdawczo-odbiorczy,

5)   projekt umowy.