Kto odpowiada za utrzymanie czystości i porządku w budynku mieszkalnym ?

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późń. zm.), zapewnienie utrzymania porządku i czystości należy do obowiązków właściciela lub administratora nieruchomości, a nadzór nad realizacją obowiązków nałożonych na właściciela/administratora nieruchomości sprawuje  wójt, burmistrz, prezydent.