Czy pracownicy sektora żywnościowego muszą mieć aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych? Jak takie badania się wykonuje?

Informacje dotyczące badań sanitarno-epidemiologicznych

Podstawa prawna:

1. Rozdział 2 art. 5-10 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1866 z późn. zm.)

2. Art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 149 z późn. zm.).

3. Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U.UE.L.04.139.1. z późn. zm.).

 

1. Obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym podlegają:

a) uczniowie, studenci i doktoranci kształcący się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby;

b) osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

2. Na badania sanitarno-epidemiologiczne kieruje:

- osoby, o których mowa w pkt 1 a) – kierujący szkołą albo rektor uczelni lub osoba przez nich upoważniona;

- osoby, o których mowa w pkt 1 b) – pracodawca albo zlecający wykonanie prac.

3. Badania lekarskie przeprowadzają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarze wykonujący zadania służby medycyny pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 z późn. zm.).

 

Lekarz wydaje oraz przekazuje osobie badanej oraz pracodawcy albo osobie zlecającej wykonanie prac orzeczenia lekarskie:

a) o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby;

b) o czasowych lub trwałych przeciwwskazaniach do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

 

Treść orzeczenia lekarskiego lekarz wpisuje do karty badań do celów sanitarno-epidemiologicznych.

4. Badania laboratoryjne przeprowadzają, akredytowane w zakresie przedmiotu badania na podstawie przepisów o systemie jakości, laboratoria:

a) Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria, na podstawie umów zawieranych z tymi organami;

b) jednostek właściwych w zakresie chorób płuc i gruźlicy, w przypadku badań w kierunku gruźlicy, na podstawie umów zawieranych z właściwymi miejscowo organami, o których mowa w pkt 4 a).

Osoby, u których orzeczono czasowe lub trwałe przeciwwskazania do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, nie mogą wykonywać tych prac. Pracodawca lub zlecający wykonanie prac jest obowiązany, z zachowaniem poufności, niezwłocznie odsunąć pracownika lub wykonującego prace od wykonywania tych prac.