W jaki sposób dokonuje się zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu?

Na podstawie Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tekst jednolity z 1998r. Dz. U. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

  • pracodawca oraz lekarz podmiotu właściwego do rozpoznania choroby zawodowej jest obowiązany niezwłocznie zgłosić każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej,
  • zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej może również dokonać pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę, przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną.