Co należy zrobić aby uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie ekshumacji?

Aby uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie ekshumacji należy złożyć stosowny wniosek – wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku (www.pssewloclawek.pl). O zezwolenie na przeprowadzenie ekshumacji może wystąpić uprawniony członek rodziny osoby zmarłej, po uzgodnieniu ze wszystkimi członkami rodziny, którym art. 15 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 118 poz. 687 z późn. zm.) przyznaje prawo do pochowania zwłok, a mianowicie: 1) pozostały małżonek, 2) krewni zstępni, 3) krewni wstępni, 4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, 5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

Ekshumacja może być przeprowadzona w okresie od 16 października do 15 kwietnia, a jej termin należy uzgodnić z zarządem cmentarza oraz właściwym powiatowym inspektorem sanitarnym, który sprawuje nadzór nad ekshumacją.

Wszelkie informacje dotyczące ekshumacji i przewozu ekshumowanych zwłok udzielane są w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku przy ul. Kilińskiego 16, pok. nr 3, w godzinach: 7.30 – 14.30, tel. (054) 411-68-33