Trzymaj Formę!

Ogólnopolski program edukacyjny „Trzymaj formę!” promujący zbilansowaną dietę i aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Organizatorami programu są : Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności” (partnerstwo publiczno-prawne), a koordynatorami (we wszystkich województwach i powiatach ) specjaliści oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Patronat nad programem przyjęły Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz  Instytut Żywności i Żywienia.

Głównym celem programu jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie poprzez edukację w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży, a zwłaszcza promocję zasad aktywnego stylu życia  i zbilansowanej diety.

Program adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas V - VIII. 

Pod względem ilości szkół i uczniów realizujących program w całej Polsce jest to największy program edukacyjny w Unii Europejskiej.

Program wdrażany w  szkołach od 2006 roku do chwili obecnej. Realizacja Programu odbywa się w szkołach według jednolitych założeń merytorycznych, metodycznych i organizacyjnych w oparciu o metodę projektu, dzięki której uczniowie wspólnie z nauczycielami opracowują propozycje propagowania zdrowego stylu życia zarówno w szkole, rodzinie jak i w społeczności lokalnej.

Program zaopatrzony jest w zestaw materiałów edukacyjnych, składający się z następujących elementów:

  • poradnik dla nauczyciela
  • broszura dla ucznia
  • plakat - talerz zdrowia
  • ulotka dla rodziców

wszystkie materiały do pobrania na stronie www.trzymajforme.pl

 

 

XIII edycja Programu „Trzymaj Formę!” – rok szkolny 2018/2019

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia pt. "Trzymaj Formę !"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku informuje, że trwa VIII edycja ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia  pt. „Trzymaj Formę!”, adresowanego  do uczniów szkół podstawowych klas VII, VIII i III gimnazjum. Dotychczas rozstrzygnięto etap szkolny konkursu. Do etapu powiatowego zakwalifikowano 3 szkoły podstawowe z terenu miasta Włocławek i powiatu włocławskiego. Etap powiatowy konkursu odbędzie się w dniu 17 maja 2019 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 12 we Włocławku. 

 

 

 

XII edycja Programu „Trzymaj Formę!” – rok szkolny 2017/2018

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia pt. "Trzymaj Formę !"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku informuje, że w roku szkolnym 2017/18 w ramach realizacji XII edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!” organizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny i Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców  w Warszawie, ogólnopolski konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia  pt. „Trzymaj Formę!”, adresowany  do uczniów szkół podstawowych klas VII i gimnazjalnych II i III.

Celem konkursu jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie, rozwijanie zainteresowań tematyką zdrowego stylu życia, pogłębienie wiedzy, kształtowanie prozdrowotnych postaw i zachowań, a przy tym propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym, a także umożliwienie uczniom zaprezentowania swojej wiedzy. Uczestnikami konkursu mogą być zarówno uczniowie ze szkół realizujących program „Trzymaj Formę!”, jak również uczniowie nie objęci programem.

Warunkiem udziału szkoły w konkursie jest zgłoszenie w terminie do 03 listopada 2017 r.

  • za pośrednictwem modułu rejestracji w Internetowym Systemie Konkursowym poprzez wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego/zgłoszeniowego na stronie programu
  • wygenerowanie formularza i przesłanie oryginału zgłoszenia w formie papierowej (opatrzonego pieczęcią i podpisem dyrektora szkoły) na adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz.

Zakwalifikowanie szkół (po weryfikacji formalnej zgłoszeń) nastąpi do 01 grudnia 2017 r.

Regulamin Konkursu do pobrania

 

 

 

XI edycja Programu „Trzymaj Formę!” – rok szkolny 2016/2017

Hasło przewodnie tej edycji – „ Trzymaj Formę aktywnie i zdrowo!” 

Informujemy, że w bieżącej edycji Programu zmienia się forma sprawozdania koordynatora szkolnego z realizacji ww. Programu, z wersji papierowej na formę elektroniczną.

Formularz sprawozdania z realizacji „Trzymaj Formę!” dla szkolnego koordynatora dostępny jest dla Państwa online na stronie: http://trzymajforme.pl/ankieta/. Zachęcamy koordynatorów szkolnych do próbnego wypełnienia kwestionariusza sprawozdania w wersji elektronicznej, celem dokładnego zapoznania się z funkcjonowaniem systemu. Po wprowadzeniu danych ze szkół nie ma możliwości edytowania. Termin próbnego wypełnienia i wprowadzania sprawozdań do bazy upływa 30.04.2017 r., po tym terminie wszystkie wprowadzone kwestionariusze zostaną skasowane przez administratora.

Sprawozdania końcowe z realizacji XI edycji programu należy wprowadzić do 09.06.2017 r.
W przypadku, gdy Program jest realizowany w Zespole Szkół ( w szkole podstawowej

i gimnazjum) sprawozdanie należy wypełnić dla każdej z placówek. Koordynator powiatowy przedsięwzięcia będzie miała wgląd do sprawozdań ze szkół zapisanych na platformie (bez możliwości ich modyfikacji).

Informacji w ww. sprawie udziela p. Anna Murawska tel. 54 411-68-33 wew. 41.

 

X edycja Programu „Trzymaj Formę!” – rok szkolny 2015/2016

Hasło przewodnie tej edycji  – „ Teraz Polska Trzyma Formę!”

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!” za wyjątkowe osiągnięcia w zakresie kształtowania pozytywnych postaw prozdrowotnych został laureatem konkursu „Teraz Polska” organizowanego przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego. Fundacja jest organizacją o charakterze  non-profit, powstałą z inicjatywy 14 instytucji, organizacji i podmiotów gospodarczych, która promuje produkty i usługi najwyższej jakości w kraju i za granicą, prowadzi działalność na rzecz  kształtowania pozytywnego wizerunku Laureatów Godła  „Teraz Polska”.

Konkurs na projekt edukacyjny

W ramach realizacji X edycji ogólnopolskiego programu „Trzymaj Formę!” Główny Inspektor Sanitarny w Warszawie i Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców ogłosili konkurs na projekt edukacyjny promujący zmianę zachowań w zakresie stylu życia w środowisku lokalnym. Celem konkursu jest między innymi wzmocnienie zaangażowania i uczestnictwa uczniów w działania programowe poprzez promowanie realizacji programu metodą projektu, a także promowanie działań mających wpływ na kształtowanie prozdrowotnych nawyków i postaw w zakresie stylu życia wśród uczestników programu „Trzymaj Formę !”.

Termin nadsyłania pracy (wraz z załącznikami) upływa z dniem 15 kwietnia 2016 r.

Projekt (jedną pracę konkursową) należy przekazać osobiście lub pocztą tradycyjną pod adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek.

   

1.  Regulamin konkursu

2.  Formularz  zgłoszenia szkoły do konkursu

3.  Karta projektu

4. Sprawozdanie z realizacji projektu

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów udziału w konkursie

ogólnopolski konkurs na projekt edukacyjny,
promujący zmianę zachowań w zakresie stylu życia
w środowisku lokalnym

 

rozstrzygnięty

 

Konkurs adresowany był do szkół gimnazjalnych i podstawowych objętych programem „Trzymaj Formę!”. Organizowany przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności w roku szkolnym 2015-2016 w ramach X edycji programu.

 

W województwie kujawsko-pomorskim w konkursie uczestniczyły 22 zespoły projektowe, tj. 328 osób (77 nauczycieli i 251 uczniów) z 13 szkół gimnazjalnych i 9 szkół podstawowych na terenie 12 powiatów. Z 22 projektów edukacyjnych komisje konkursowe w poszczególnych 12 Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych (Aleksandrów Kujawski, Bydgoszcz, Chełmno, Grudziądz, Inowrocław, Mogilno, Nakło, Radziejów, Świecie, Toruń, Włocławek, Żnin) wybrały najlepsze prace i przesłały je (12 projektów) do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.

Komisja wojewódzka (w skład której wchodzili pracownicy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE w Bydgoszczy oraz nauczyciel konsultant z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli) wyłoniła jako najlepszy w województwie projekt edukacyjny „Aktywnie po zdrowie”Gimnazjum Zespołu Placówek Oświatowych w Tucznie na terenie powiatu Inowrocław, opracowany i przeprowadzony przez zespół projektowy w składzie: koordynator - pedagog szkolny Piotr Nadrajkowski oraz 6 uczniów – Wojciech Górski, Jakub Koszałka, Dariusz Pasiecki, Adam Pawlak, Maciej Rogaś, Michał Wieloszyński. Projekt, przesłany na finał do Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie gdzie zajął pierwsze miejsce w kraju. Główną nagrodę w konkursie stanowi sprzęt sportowy (wybrany przez zwycięzców) wartości 10.000 zł dla szkoły i wartości 2.000 zł dla zespołu projektowego.

 

 

 

 Kwestionariusz sprawozdawczy dla szkolnego  koordynatora programu Trzymaj Formę! 2015-16IX edycja Programu „Trzymaj formę!” – rok szkolny 2014/2015

Hasło przewodnie tej edycji – „Rodzino, Trzymaj formę!”

Celem tegorocznej edycji jest zwiększenie (za pośrednictwem dzieci) zaangażowania rodziców i opiekunów dzieci  w  działania programowe.

Prezentacja - Wytyczne IX edycji Programu Trzymaj Formę!

W dniu 04 listopada 2014 r. w siedzibie PSSE we Włocławku odbyło się szkolenie dla koordynatorów szkolnych programu, którzy po raz pierwszy przystąpili do realizacji programu w szkole. Podczas szkolenia podsumowano VIII edycję programu oraz omówiono cele i metody realizacji IX edycji.

Kwestionariusz sprawozdawczy dla szkolnego  koordynatora programu Trzymaj Formę! 2014-15


VIII edycja Programu "Trzymaj Formę!" - rok szkolny 2013/2014

Hasło tegorocznej edycji – „Trzymaj formę!- bądź aktywny!" 


Kampania medialna „Czy Twoje dziecko trzyma formę?!”

 

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi rodziców na konieczność kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych oraz promowania aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży. Informacje na temat kampanii dostępne są na stronie internetowej programu www.trzymajforme.pl , do zachęcenia której zachęca kampania. W związku z koniecznością ujednolicenia grafiki z materiałami kampanii zmianie uległa strona startowa programu „Trzymaj formę!”.

 

Informacja Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Informacja Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców

Promocja programu – Monika Mrozowska

Nowa wizualizacja strony internetowej programu


 

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj formę!” rozstrzygnięty.

 

Informujemy, że zakończono I etap (szkolny) ogólnopolskiego konkursu wiedzy pn. ”Trzymaj formę!”, który odbył się 10.01.2014 r.W I etapie uczestniczyło 1811 uczniów ze 129 szkół w skali kraju, w tym 404 uczniów z 13 szkół w województwie kujawsko-pomorskim.

Do II etapu (powiatowego) zakwalifikowanych zostało ogółem 124 uczniów, w tym 9 uczniów z 5 szkół w województwie kujawsko-pomorskim:

- 5 uczniów z 3 szkół z powiatu bydgoskiego

- 4 uczniów z 2 szkół z powiatu toruńskiego

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia pn. ”Trzymaj formę!”

Uczestnicy konkursu będą mieli możliwość wykazania się na wszystkich jego etapach umiejętnościami i wiedzą wynikającą z podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie edukacji zdrowotnej na III etapie edukacyjnym, poszerzoną o treści pozaprogramowe. 

W tegorocznej edycji, konkurs obejmie swoim zasięgiem powiaty brzozowski, przemyski i rzeszowski z województwa podkarpackiego, strzelecko-drezdeński, słubicki i żagański z województwa lubuskiego, białostocki, sokólski i zambrowski z województwa podlaskiego, koniński, turecki i wrzesiński z województwa wielkopolskiego, nidzicki, szczycieński i Olsztyn z województwa warmińsko-mazurskiego oraz  Bydgoszcz, Toruń i Włocławek z województwa kujawsko-pomorskiego.

Konkurs skierowany jest do szkół, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj formę!”. Mogą wziąć w nim również udział uczniowie gimnazjów, które nie uczestniczą w ww. programie.

Zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie należy przesłać na formularzu zgłoszeniowym 
(w załączeniu) na adres Komitetu Organizacyjnego do dnia  29 listopada 2013 r.

 

W załączeniu:

Formularz zgłoszeniowy szkół do udziału w konkursie

Regulamin konkursu

Harmonogram konkursu

Program merytoryczny konkursu

Wykaz literatury

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych dziecka na udział w konkursie

Postępowanie komisji konkursowej

 


Szkolenie dla Koordynatorów i Realizatorów programu "Trzymaj Formę!" 

W dniach 28-29 października 2013 r. w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku przy ul. Kilińskiego 16 odbyło się szkolenie dla koordynatorów i realizatorów Programu „Trzymaj formę!”. Tematem spotkania było podsumowanie VII edycji Programu, omówienie metod i założeń przedsięwzięcia w bieżącym roku szkolnym, a także przedstawienie oferty – ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy ph. „Trzymaj formę!” zorganizowanego dla uczniów szkół gimnazjalnych. Gościem spotkania była Pani Halina Stasiak – specjalista ds. racjonalnego odżywiania z Klubu Zdrowego Odchudzania i Odżywiania we Włocławku.

 

 

Do pobrania: Formularz sprawozdawczy dla koordynatora szkolnego programu "Trzymaj Formę!" VIII edycja - rok szkolny 2013/2014


VII edycja Programu "Trzymaj Formę!" - 2012/2013

Hasło tegorocznej edycji – „Talerz zdrowia – skuteczne narzędzie zdrowego odżywiania” - prezentujący, uzgodniony przez Radę ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia przy Ministrze Zdrowia, całodzienny sposób żywienia z uwzględnieniem proporcji pomiędzy poszczególnymi grupami produktów żywnościowych.

Talerz zdrowia” został opracowany przez członków Rady, jako alternatywa do stosowanej dotychczas piramidy żywieniowej. Według ekspertów, jest to bardziej czytelna i przystępna forma prezentacji zaleceń żywieniowych, a przedstawione w nim zalecenia, to sugestie oznaczające jakie produkty z wymienionych grup i w jakich orientacyjnych ilościach powinny znaleźć się w codziennej diecie. Ponadto „Talerz zdrowia” obrazuje z jakich produktów należy korzystać, aby pokryć zapotrzebowanie organizmu na wszystkie niezbędne składniki, utrzymując pożądaną masę ciała.

W dniach 10 i 11 października 2012 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku odbyło się szkolenie dla koordynatorów i realizatorów Programu „Trzymaj formę !”. Podczas spotkania zwrócono uwagę na tegoroczne hasło i podkreślono rolę racjonalnego żywienia jak również rolę aktywności fizycznej w codziennym życiu. Szkoleniu przewodniczyła koordynator powiatowy programu Anna Murawska.

Gościem spotkania był Pan Kazimierz Sikorski – instruktor Nordic Walking, który zachęcał do uprawiania tej ogólnorozwojowej dyscypliny sportu.

 

Działania programowe w szkołach w roku szkolnym 2012/2013

Spotkanie Pana Kazimierza Sikorskiego instruktora „Nordic Walking” z uczniami  Zespołu Szkół im. Ks. Jana Długosza pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch”

do pobrania: Sprawozdanie z realizacji VII edycji Ogólnopolskiego Programu "Trzymaj Formę!" - rok szkolny 2012-2013.


 Działania programowe w roku szkolnym 2011/2012

W roku szkolnym 2011/2012 we Włocławku i powiecie włocławskim Program realizowano  w 45 szkołach : 32gimnazjach i 13 szkołach podstawowych. W powiecie włocławskim program realizuje 7 szkół podstawowych i 18 gimnazjów, we Włocławku  6 szkół podstawowych i 14 gimnazjów. Blisko 4, 5 tys. uczniów zostało objętych edukacją w zakresie zdrowej zbilansowanej diety i roli aktywności fizycznej w życiu młodych ludzi.

W ramach realizacji Programu Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku jako koordynator powiatowy programu proponował działania wzmacniające, zadaniem których jest utrwalenie dzieciom i młodzieży treści programowych i dotarcie do jak największej  liczby odbiorców, w tym uczniów i ich rodzin.

W roku szkolnym 2011/12 ogłoszono Konkurs na gazetę szkolną promującą treści związane ze zdrowym stylem życia dla uczestników  Programu „Trzymaj formę!”.

Konkurs na gazetę szkolną adresowany był do dzieci i młodzieży naszego powiatu objętych Ogólnopolskim Program Edukacyjnym „Trzymaj formę!”. Zadaniem uczestników konkursu (zespołów redakcyjnych) było zredagowanie gazety szkolnej, która może być numerem cyklicznie wydawanej gazety (np. wydanie specjalne) lub wydawnictwem jednorazowym, stworzonym dla potrzeb konkursu.

Przewidziano jeden etap konkursu.

Na konkurs wpłynęły 24 gazety szkolne z 10 szkół, w tym: 4 szkoły ( 2 SP i 2 Gimn.) z terenu miasta Włocławka i 6 szkół gimnazjalnych z terenu powiatu włocławskiego.

Komisja konkursowa oceniła :

- zgodność z  tematem tj. przekazanie treści związanych z programem „Trzymaj formę!”

- różnorodność form wypowiedzi dziennikarskiej

- komunikatywność dla odbiorcy

- szatę graficzną i estetykę prac

Ustalono następującą kolejność nagrodzonych prac:

 

 

I miejsce

 

Cdn…wydanie specjalne”

Zespół Szkół w Lubaniu, Gimnazjum im. Jana Pawła II

Zespół redakcyjny :

Angelika Kopaczewska, Agata Rakoca, Izabela Sołtysiak

Opiekunowie: Ilona Skuczyńska, Halina Piernikowska

 

 

 

 

 

Wyróżnienia:

 

„Z pierwszej ławki” wydanie nr 6 (35)

Gimnazjum w Kowalu

Zespół redakcyjny:

Krzysztof Matusiak, Dominika Szubska, Artur Sadowski

Opiekunowie: Danuta Zbonikowska, Magdalena Głowińska

 

 

 

 

 

 

„Kotek plotek” czyli najważniejsze informacje szkolne – wydanie specjalne

Gimnazjum im. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kuj.

Zespół redakcyjny:

Klaudia Jagodzińska, Klaudia Stasiak

Opiekun: Beata Bulińska

 

 

 

 

 

 

„Trzymaj formę!  Wydanie specjalne”

Zespół Szkół w Kłobi, Gimnazjum w Kłobi

Zespół redakcyjny:

Sandra Gazda, Ewelina Kapuścińska

Opiekun: Emilia Bykowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Zdrowoteka młodego człowieka”

Zespół Szkół nr 9, Szkoła Podstawowa nr 22

Zespół redakcyjny:

Dariusz Dzwonkowski, Dominik Pietrzak

Opiekun: Joanna Balcerak

 

 

 

Wymienieni laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i partnerów konkursu. Uroczyste podsumowanie konkursu i rozdanie nagród odbyło się podczas Konferencji  ph.” Postaw na zdrowie” w dniu 22.05.2012 r.


Rajd pieszy

W dniu 23 marca 2012 roku Z-ca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku uczestniczyli w rajdzie zorganizowanym przez Gimnazjum Nr 2 we Włocławku w ramach programu edukacyjnego „Trzymaj Formę”.

Uczestnikami rajdu byli uczniowie 4 szkół podstawowych z Włocławka (SP 14, SP 10, SP 11, SP 2) i 3 gimnazjów (Gim.2, Gim.11, Gim.12) - około 130 osób.

Trasa rajdu: Gimnazjum nr 2 boisko – Trasa P2 – jezioro Czarne – Falbanka – Leśniczówka -jezioro Łuba. Program rajdu obejmował m.in. ognisko, pieczenie kiełbasek, degustację warzyw, owoców, soków i napojów mlecznych, konkursy sprawnościowe i konkursy wiedzy. Drobne upominki dla zwycięzców w konkursach ufundował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku. Rajd był przykładem wzorcowej inicjatywy promującej zdrowy styl życia.

Do pobrania:

"Sól - jej nadmiar szkodzi" - ( ulotka 1ulotka 2 ) ( prezentacja )

Metoda projektu

Dobre rady dla szkół