„Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.

W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zostało zawarte porozumienie w sprawie realizacji projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” pomiędzy: Biurem ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, a Głównym Inspektoratem Sanitarnym - Instytucją Realizującą (na poziomie krajowym) oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym z siedzibą w Warszawie, a Wojewódzką Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną z siedzibą w Bydgoszczy (na poziomie wojewódzkim).

Projekt rozpoczął się 1 lipca 2012 roku i będzie realizowany do 31 grudnia 2016 roku w partnerstwie 4 instytucji:

- Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie (IMW)

-  Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi (IMP)

- Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA)

- Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN)

„Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.  Dofinansowanie Projektu w 15% w kwocie 606 828 CHF (2 279 258 PLN) stanowi wkład krajowy zapewniony przez Ministra Zdrowia”.

Głównym celem projektu jest ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym, tj. między 15 a 49 rokiem życia.

Projekt składa się z 5 komponentów:

  1. Szkolenia dla kadry medycznej.
  2. Programy edukacyjne w zakładach pracy i w szkołach ponadgimnazjalnych.
  3. Kampania społeczna.
  4. Badania ankietowe kobiet w ciąży.
  5. Platforma internetowa -System Elektronicznego Monitorowania i Promocji Zdrowia

 

 

 

  • „ARS, czyli jak dbać o miłość” – program edukacyjny dla szkół ponadgimnazjalnych

Tytuł programu nawiązuje do łacińskiego słowa ars, czyli sztuka i odnosi się do miłości. Miłość odgrywa bardzo istotną rolę w życiu człowieka, być może najważniejszą. Rozwój i trwanie miłości jest swoistą sztuką, która wymaga troski, dojrzałości, wypracowania pewnych umiejętności, a w tym dojrzałego i bezpiecznego stylu życia. Zdrowy styl życia jest zasadniczym tematem programu, miłość jest niezbędnym kontekstem treściowym przywołanym ze względów dydaktycznych. Przekazanie wiedzy, kształtowanie postaw i umiejętności sprzyjających trwaniu i rozwojowi miłości to tylko jeden z celów programu, zgodny z osobistymi celami większości ludzi, zwłaszcza młodych.

Głównym celem programu jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności zmniejszające ryzyko utraty życia i zdrowia ich samych i ich potomków, zwłaszcza spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych.

Program pn. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” został opracowany w ramach „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu innych środków psychoaktywnych”. Odbiorcami programu są młode kobiety. Z uwagi na fakt, że wiedza, postawy i zachowania mężczyzn nie są bez znaczenia z punktu widzenia zdrowia kobiet i ich potomstwa program ma charakter koedukacyjny (uczestniczą w nim zarówno młode kobiety jak i mężczyźni – młodzież szkół ponadgmnazjalnych).

Styl życia kobiet wpływa na ich potomstwo. Jeżeli kobiety w wieku prokreacyjnym nadużywają alkoholu, palą tytoń czy używają narkotyków (najczęściej marihuany) szanse na to, że one same i ich dzieci będą zdrowe – znacznie maleją. Program „ARS, czyli jak dbać o miłość?” ma pomagać w kształtowaniu stylu życia młodych kobiet. Życia bez nadmiaru alkoholu, bez tytoniu i bez narkotyków i innych środków psychoaktywnych.

Program jest realizowany w szkołach ponadgimnazjalnych od 2014 roku i będzie kontynuowany w kolejnych latach.

Materiały do  pobrania:

- podręcznik dla nauczyciela

- plakat

- broszura dla ucznia

- ulotka dla ucznia

- ulotka dla rodzica

- kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej dla ucznia

- kwestionariusz dla szkolnego koordynatora programu

- kwestionariusz zbiorczy ankiet dla ucznia

 

  •  Konkurs „Szkoła wolna od używek”

 LOGOKonkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim, organizowanym w ramach programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Udział w nim mogą wziąć wszystkie szkoły ponadpodstawowe, również te, które nie uczestniczą w programie.

Konkurs realizowany jest w ramach utrzymania trwałości rezultatów Projektu KIK/68 pn. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.

Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Zadanie konkursowe polega na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Wykonawcą musi być zespół składający się z uczniów (od 5 do 10) oraz nauczycieli (od 1 do 3). Każda szkoła może nadesłać wyłącznie 1 pracę konkursową.

Prace konkursowe należy przesyłać do właściwych terenowo powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Termin nadsyłania prac upływa 8 kwietnia 2020 r.

Prace konkursowe będą oceniane na trzech poziomach: powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny powołuje jury na poziomie powiatowym, które oceni prace konkursowe i do dnia 27 kwietnia 2020 roku prześle do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy jedną, najwyżej ocenioną pracę. Spośród nadesłanych do WSSE w Bydgoszczy prac jury na etapie wojewódzkim wyłoni jedną (najwyżej ocenioną pracę) i w terminie do 13 maja 2020 roku prześle do Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Komisja konkursowa powołana przez Głównego Inspektora Sanitarnego w terminie do dnia 26 maja 2020 roku oceni prace konkursowe i wyłoni 3 laureatów. Prezentacja wybranych prac konkursowych, przyznanie miejsc laureatom przez komisję konkursową, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce w trakcie uroczystego finału konkursu 4 czerwca 2020 roku w Warszawie. Informacja o miejscu i godzinie uroczystej Gali Finałowej konkursu zostanie przekazana laureatom do dnia 28 maja 2020 r.

Dla laureatów konkursu przewidziane są trzy nagrody w postaci bonów podarunkowych do sieci sklepów sportowych w wysokości 3000 zł, 2000 zł oraz 1000 zł (odpowiednio za pierwsze, drugie i trzecie miejsce).

Pliki do pobrania:

•    Regulamin Konkursu „SZKOŁA WOLNA OD UŻYWEK” na film krótkometrażowy

•    Zał. nr 1 do Regulaminu – Deklaracja uczestnictwa w konkursie

•    Zał. nr 2 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy szkoły do udziału w konkursie

•    Zał. nr 3 do Regulaminu – Zgoda na wykorzystanie wizerunku

•    Zał. nr 4 do Regulaminu – Zgoda na udział w konkursie oraz wykorzystanie wizerunku dziecka

•    Oświadczenie pełnoletniego uczestnika

•    Zgoda uczestnika niepełnoletniego

  • Kampania społeczna  „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu” 

Materiały kampanijne

- baner kampanijny

- broszura dla kobiet w ciąży

- broszura dla rodziców

- ulotka dla kobiet w ciąży

- ulotka dla rodziców

Raport - zachowania zdrowotne kobiet w ciąży 2013

Raport - zachowania zdrowotne kobiet w ciąży 2017 

 

Wydarzenia w ramach programu 

Spotkanie edukacyjne nt. „Uzależnienie od substancji psychoaktywnych – dopalacze”

25.11.2016 r. w Zespole Szkół Akademickich we Włocławku odbyło się spotkanie edukacyjne nt. uzależnień od substancji psychoaktywnych, w tym tzw. dopalaczy. Współorganizatorem przedsięwzięcia była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku jako koordynator powiatowy ogólnopolskiego programu przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Spotkanie z młodzieżą poprowadził p. Andrzej Olczyk - certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Spotkanie z młodzieżą miało na celu uświadomienie skutków zdrowotnych, społecznych oraz konsekwencji prawnych zażywania niedozwolonych substancji psychoaktywnych. Uczniowie mogli zaopatrzyć się w materiały oświatowe (ulotki, broszury ) związane z profilaktyką uzależnień. 

 

Punkt informacyjno-edukacyjny w ramach kamapnii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu” i obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu (31.05.2016 r.)

Podczas akcji informacyjno-edukacyjnej na placu przed PSSE we Włocławku,  zorganizowano stoisko z materiałami kampanijnymi. W ramach akcji osoby odwiedzające stoisko zachęcano do zdrowego stylu życia bez uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Prowadzono rozdawnictwo materiałów oświatowych oraz udzielano porad jak zerwać z nałogiem palenia tytoniu. Palacze czynni oraz bierni mogli zbadać poziom tlenkuwęgla w wydychanym powietrzu.  Odwiedzających stoisko zapoznano z  ideą kampanii pt. „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”. 

  

Stoisko informacyjno-edukacyjne podczas lokalnego festynu (23.05.2016 r.)

Podczas festynu zorganizowanego przez Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku pracownicy Sekcji OZ PSSE we Włocławku zorganizowali stoisko informacyjno-edukacyjne promujące projekt KIK /68 oraz kampanię „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”. Udzielane były informacje i porady nt. zdrowego stylu życia bez alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych. Prowadzono rozdawnictwo materiałów oświatowych, pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu przy pomocy smokerlyzera, przeprowadzano test z użyciem alkogogli wykazujący jak niebezpieczne jest prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu. Działania skierowane były głównie do młodych osób, w tym kobiet w wieku prokreacyjnym i ich rodzin.

  

Debaty w szkołach

W Zespole Szkół Samochodowych we Włocławku (08.12.2015 r.) oraz w LO w Lubrańcu (15.12.2015 r.) odbyły się debaty nt. „dopalaczy” z udziałem młodzieży. Prowadzona dyskusja podczas debat miała na celu uświadomienie skutków zdrowotnych i społecznych oraz konsekwencji prawnych ich zażywania. W spotkaniach oprócz uczniów wzięli udział nauczyciele, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku, przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, pracownicy PSSE we Włocławku oraz prelegenci z instytucji na co dzień zajmujących się problematyką środków psychoaktywnych.

 

„Dopalacze - zagrożenie dla młodych” 

Pod takim hasłem w dniu 09.09.2015 r. odbyły się dwa spotkania edukacyjne. Pierwsze z rodzinami zastępczymi, drugie z młodzieżą świetlicy środowiskowej MOPR we Włocławku. Spotkania poprowadzili: pracownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE we Włocławku oraz  funkcjonariusz Wydziału Prewencji KMP we Włocławku.  Zajęcia poświęcone były zagrożeniom związanym z „dopalaczami”. Prelegenci zarówno z dorosłymi jak i młodzieżą rozmawiali o „dopalaczach” , czym są i o konsekwencjach ich zażywania: zdrowotnych, społecznych i prawnych.

 

Akcja informacyjno-edukacyjna nad j. Wikaryjskim k. Włocławka (06.08.2015 r.)

 Podczas akcji informacyjno-edukacyjnej uczestnicy zapoznali się z ideą kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”, a także skorzystali z oferty materiałów edukacyjnych poświęconych profilaktyce uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Zainteresowani poddali się badaniu poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu za pomocą smokerlyzera. Odbiorcami akcji były osoby wypoczywające nad jeziorem.

Akcja informacyjno-edukacyjna w parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku (31.07.2015 r.)

Akcję informacyjno-edukacyjną zorganizowano w parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku podczas festynu z okazji wojewódzkich obchodów Święta Policji. W namiocie reklamującym projekt KIK /68 pracownicy Sekcji OZ zorganizowali  stoisko z materiałami kampanijnymi. W ramach akcji zachęcano do zdrowego stylu życia bez uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Prowadzono rozdawnictwo materiałów oświatowych oraz udzielano porad jak zerwać z nałogiem palenia tytoniu. Palacze czynni oraz bierni mogli zbadać poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Odwiedzających stoisko zapoznano z  ideą kampanii. „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”. Działania kierowano do ogółu społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem młodych kobiet i ich rodzin.

Punkt informacyjno-edukacyjny z okazji obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu oraz kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”.

W ramach obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu w dniu 01.06.2015 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku zorganizowała punkt informacyjno-edukacyjny, w którym pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia zachęcali do zdrowego stylu życia bez uzależnień. Osobom uzależnionym od tytoniu udzielano porad  jak  zerwać z nałogiem, palacze mogli wykonać test uzależnienia od tytoniu oraz sprawdzić motywację do zerwania z paleniem. Zainteresowani mogli zbadać poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu za pomocą smokerlyzera. Działania edukacyjne oraz rozdawnictwo materiałów oświatowych prowadzono również w ramach kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu” kierowanej głównie do młodych kobiet i ich rodzin.

Już po raz drugi w związku z realizacją projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” w czerwcu br. przeprowadzono kampanię informacyjno-edukacyjną pt. „Zawsze masz wybór. Inaczej o uzależnieniu” . W ramach kampanii odbyły się spotkania z młodzieżą  szkół ponadgimnazjalnych, które poprowadziła pedagog dr Anna Grabowska - Dąbek. Podczas spotkań wygłoszona została prelekcja głównie poświęcona zagrożeniom wynikającym z zażywania środków psychoaktywnych, w tym środków zastępczych tzw. dopalaczy. Uczestnicy mogli zaopatrzyć się w materiały oświatowe, a po wykładzie skorzystać z porad indywidualnych. 

Zajęcia z uczniami w Zespole Szkół Budowlanych we Włocławku oraz w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku

W dniu 22 maja 2014 r. w Centrum Kultury „Browar B” we Włocławku odbyła się konferencja naukowa pod hasłem „Zachowania ryzykowne a zdrowie” pod patronatem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz Prezydenta Miasta Włocławek. Organizatorem konferencji była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku, Urząd Miasta Włocławek, Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział we Włocławku oraz Centrum Kultury „Browar B”. Jeden z wykładów, który wygłosił dr n. med. Marek Jurgowiak z Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu poświęcony był zdrowotnym aspektom palenia tytoniu i używania środków psychoaktywnych jednocześnie był nawiązaniem do realizowanego projektu pt. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. W ramach konferencji funkcjonował  punkt informacyjno-edukacyjny z materiałami oświatowymi i pomiarem tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Udział w konferencji wzięło ponad 100 osób z Włocławka i powiatu włocławskiego, w tym przedstawiciele władz lokalnych, służby zdrowia, służb mundurowych, szkół, uczelni, organizacji pozarządowych oraz młodzież.

W ramach „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, w dniu13 marca 2014 r. we Włocławku odbyło się szkolenie pt. ”Edukacja zdrowotna, jako skuteczne narzędzie w profilaktyce uzależnień”  Było to jedno z 49 ogólnopolskich szkoleń dla koordynatorów programu edukacyjnego „Ars, czyli jak dbać  o miłość?”,organizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny. Uczestników szkolenia przywitała Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku p. Magdalena Fejdowska, uroczyście otwierając szkolenie. Gościem szkolenia była Wiceprezydent Miasta Włocławek p. Wanda Muszalik. Cel szkolenia oraz założenia Projektu KIK/ 68 „Profilaktyczny program przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” przedstawiła Kierownik Sekcji OZ i PZ PSSE we Włocławku p. Ewa Karbowska. Warsztaty z zakresu założeń, celów i sposobu realizacji programu edukacyjnego poprowadził p. Grzegorz Paź – specjalista w zakresie uzależnień, doradca rodzinny.

W szkoleniu wzięli udział koordynatorzy szkolni z 52 szkół powiatu aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego, rypińskiego włocławskiego oraz koordynatorzy powiatowi – pracownicy inspekcji sanitarnej. Koordynatorzy szkolni otrzymali pakiety materiałów edukacyjnych niezbędnych podczas realizacji programu „Ars, czyli jak dbać o miłość?” w latach 2014 – 2016.

Program „Ars, czyli jak dbać o miłość?”, objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, kierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wyjątkowość programu autorstwa dr. Krzysztofa Wojcieszka polega na kompleksowym podejściu do profilaktyki uzależnień w kontekście wartości wyznawanych przez młodych ludzi. Celem programu jest dotarcie z przekazem edukacyjnym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ograniczenie skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych (alkoholu, tytoniu, narkotyków).

Więcej informacji o programie na stronie www.e-stawiamnazdrowie.pl

W dniu 08.11.2013 r. w Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznej odbyło się Seminarium pt. „Przeciwdziałanie uzależnieniom jako wyzwanie dla placówek oświatowych”. Seminarium zorganizował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku przy współpracy Wydziału Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Włocławek. Uczestnikami Seminarium byli przedstawiciele placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, Straży Miejskiej i Policji z terenu miasta Włocławka.

Licznie zgromadzonych przywitała pani Magdalena Fejdowska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku oraz Wiceprezydent Miasta Włocławek pani Wanda Muszalik. Dalszą część spotkania poprowadził certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień pan Robert Rejniak - pedagog, ekspert Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii przy Ministerstwie Zdrowia, autor i realizator wielu programów profilaktycznych, terapeutycznych i szkoleniowych. Podczas seminarium omówione zostały m.in. substancje psychoaktywne - nowe zjawiska, rekomendowane sposoby przeciwdziałania narkomanii wśród młodzieży, strategie interwencyjne i terapeutyczne.

Seminarium było zorganizowane w ramach „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.

W związku z  kampanią społeczną realizowaną w ramach Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych w dniu 13 czerwca 2013 roku w 2 szkołach ponadgimnazjalnych: w Zespole Szkół Samochodowy oraz w Zespole Szkół Ekonomicznych we Włocławku odbyły się spotkania, w których uczestniczyli uczniowie, pedagodzy oraz szkolna służba zdrowia.  Każde ze spotkań poprowadziła dr Anna Grabowska - Dąbek (pedagog, specjalizująca się w problematyce uzależnień ), podczas których omówiła zagadnienia związane z  ww. tematyką, w tym wygłosiła wykład pt. ”Zawsze masz wybór. Inaczej o uzależnieniu.” Podzieliła się również doświadczeniami ze swojej pracy zawodowej. Natomiast Ewa Karbowska z Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE we Włocławku przedstawiła cele i założenia  programu. W dwóch spotkaniach uczestniczyło łącznie 170 osób. Uczestnicy mogli zaopatrzyć się w materiały oświatowe , a po wykładzie skorzystać z konsultacji. 

Raport pt. "Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży" opracowany w ramach projektu