Laboratorium Oceny Środowiska Pracy

87-800 Włocławek ul. Płocka 45

e-mail: psse.wloclawek@pis.gov.pl

Kierownik Laboratorium:

mgr inż. Sylwia Cieślak

                       

 

Zakres wykonywanych badań 

w środowisku pracy

* Pobieranie próbek w celu oceny narażenia zawodowego na: pyły przemysłowe, substancje organiczne, substancje nieorganiczne, metale i ich związki. Obliczanie wskaźnika narażenia.

 

* Stężenie pyłu (frakcja wdychalna i respirabilna)

 

* Stężenie pyłu (frakcja wdychalna i włókna respirabilne), z oznaczeniem włókien respirabilnych przez akredytowanego zewnętrznego dostawcę usług.

 

* Stężenie acetonu, toluenu, ksylenu, etanolu, n-butanolu, octanu etylu, octanu n-butylu, czterochloroetylenu i styrenu metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo- jonizacyjną  (GC-FID).

 

* Hałas (równoważny poziom dźwięku A, maksymalny poziom dźwięku A, szczytowy poziom dźwięku C metodą pomiarową bezpośrednią, poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy metodą obliczeniową).

 

* Mikroklimat (określenie wskaźników charakteryzujących mikroklimat umiarkowany – wskaźniki PMV i PPD, określenie wskaźników charakteryzujących mikroklimat zimny – wskaźniki tWC, IREQmin i IREQneut, określenie wskaźników charakteryzujących mikroklimat gorący – wskaźnik WBGT )

 

* Oświetlenie (Natężenie i równomierność oświetlenia na stanowiskach pracy we wnętrzach, Natężenie i stosunek max/min natężenia oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniach)

 

Stężenie tlenku azotu, ditlenku azotu, tlenku węgla metodą elektrochemiczną

 

Chrom, miedź, nikiel, ołów, tlenek cynku, tlenek żelaza, mangan, respirabilna krystaliczna krzemionka z analizą próbek przez akredytowanego zewnętrznego dostawcę usług.

 

Formaldehyd metodą spektrofotometryczną

w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi

Formaldehyd metodą spektrofotometryczną

Aceton, toluen, ksylen, etanol, n-butanol, octan etylu, octan n-butylu, styren, benzyna do ekstrakcji, benzyna do lakierów metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo- jonizacyjną  (GC-FID).

pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej

Hałas (równoważny poziom dźwięku A, maksymalny poziom dźwięku A, metodą pomiarową bezpośrednią, równoważny poziom dźwięku A metodą obliczeniową).

* Badania akredytowane

 

Wykaz badań laboratoryjnych

Lp.

Rodzaj badania

1

Hałas w środowisku pracy w narażeniu na jednorodny lub niejednorodny proces technologiczny wg PN-N-01307:1994* oraz PN-EN ISO 9612:2011*

obejmującej strategię zadaniową

2

Oświetlenie stanowisk pracy wewnątrz pomieszczeń(a) 

wg PB-08/L.HP wydanie 1 z dnia 20.07.2012*  i PN-83/E-04040.03*

3

Oświetlenie awaryjne(a) wg PN-EN 1838:2013-11*

4

Mikroklimat umiarkowany wg PN-EN ISO 7730:2006 +Ap2:2016-04*

5

Mikroklimat gorący wg PN-EN 27243:2005*

6

Mikroklimat zimny wg PN-EN ISO11079: 2008 *

7

Stężenie pyłu w środowisku pracy – frakcja wdychalna wg PN-Z-04030-05:1991*

8

Stężenie pyłu w środowisku pracy – frakcja respirabilna wg PN-Z-04030-06:1991*

9

Respirabilna krystaliczna krzemionka w pyle wg Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2012, Nr 4(74) str. 117-130* - analiza wykonywana przez akredytowanego zewnętrznego dostawcę usług, pobieranie próbek wg PN-Z-04008-07:2002 + Az1:2004* 

10

Stężenie włókien respirabilnych w środowisku pracy Procedura badawcza PA/10 wydanie z dnia 11.05.2017 r. * - analiza wykonywana przez akredytowanego zewnętrznego dostawcę usług, pobieranie próbek wg PN-Z-04008-07:2002 + Az1:2004* 

11

Tlenek azotu, ditlenek azotu, tlenek węgla w środowisku pracy wg PB-07/L.HP wydanie 1 z 22.05.2014

12

Stężenie tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe (frakcja wdychalna i respirabilna) w środowisku pracy analiza wykonana przez akredytowanego zewnętrznego dostawcę usług wg PN-Z-04469:2015-10*

13

Stężenie manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn (frakcja wdychalna i respirabilna) w środowisku pracy analiza wykonana przez akredytowanego zewnętrznego dostawcę usług wg PN-Z-04472:2015-10+Ap1:2015-12*

14

Miedź i jej związki w środowisku pracy wg PN-Z-04106-3:2002* - analiza wykonywana przez akredytowanego zewnętrznego dostawcę usług, pobieranie próbek wg PN-Z-04008-07:2002 + Az1:2004* 

15

Tlenek cynku w środowisku pracy wg PN-87/Z-04100.03* - analiza wykonywana przez akredytowanego zewnętrznego dostawcę usług, pobieranie próbek wg PN-Z-04008-07:2002 + Az1:2004* 

16

Chrom i jego związki w środowisku pracy wg PN-Z-04434:2011* - analiza wykonywana przez akredytowanego zewnętrznego dostawcę usług, pobieranie próbek wg PN-Z-04008-07:2002 + Az1:2004* 

17

Ołów i jego związki w środowisku pracy wg PN-89/Z-04139/04* - analiza wykonywana przez akredytowanego zewnętrznego dostawcę usług, pobieranie próbek wg PN-Z-04008-07:2002 + Az1:2004* 

18

Nikiel i jego związki w środowisku pracy wg PN-Z-04124-5:2006* - analiza wykonywana przez akredytowanego zewnętrznego dostawcę usług, pobieranie próbek wg PN-Z-04008-07:2002 + Az1:2004* 

19

Nikiel i jego związki w środowisku pracy wg PN-Z-04124-5:2006* - analiza wykonywana przez akredytowanego podwykonawcę, pobieranie próbek wg PN-Z-04008-07:2002 + Az1:2004* 

20

Stężenie acetonu w środowisku pracy wg PN-89/Z-04023.02*

21

Stężenie toluenu w środowisku pracy wg PN-89/Z-04023.02*

22

Stężenie ksylenu w środowisku pracy wg PN-89/Z-04023.02*

23

Stężenie etanolu w środowisku pracy wg PN-89/Z-04023.02*

24

Stężenie n-butanolu w środowisku pracy wg PN-89/Z-04023.02*

25

Stężenie octanu etylu w środowisku pracy wg PN-89/Z-04023.02*

26

Stężenie octanu butylu w środowisku pracy wg PN-89/Z-04023.02*

27

Stężenie czterochloroetylenu w środowisku pracy wg PN-78/Z-04118.01*

28

Stężenie styrenu w środowisku pracy wg PN-86/Z-04152.02*

29

Formaldehyd w środowisku pracy wg PN-92/Z-04045.15

pobieranie próbek wg PN-Z-04008-07: 2002+Az1:2004*

30

Stężenie acetonu w pomieszczeniu na pobyt ludzi wg PN-89/Z-04023.02

pobieranie próbek wg PB-09/L.HP wydanie 1 z 28.03.2014

31

Stężenie toluenu w pomieszczeniu na pobyt ludzi wg PN-89/Z-04023.02

pobieranie próbek wg PB-09/L.HP wydanie 1 z 28.03.2014

32

Stężenie ksylenu w pomieszczeniu na pobyt ludzi wg PN-89/Z-04023.02

pobieranie próbek wg PB-09/L.HP wydanie 1 z 28.03.2014

33

Stężenie etanolu w pomieszczeniu na pobyt ludzi wg PN-89/Z-04023.02

pobieranie próbek wg PB-09/L.HP wydanie 1 z 28.03.2014

34

Stężenie n-butanolu w pomieszczeniu na pobyt ludzi wg PN-89/Z-04023.02

pobieranie próbek wg PB-09/L.HP wydanie 1 z 28.03.2014

35

Stężenie octanu etylu w pomieszczeniu na pobyt ludzi wg PN-89/Z-04023.02

pobieranie próbek wg PB-09/L.HP wydanie 1 z 28.03.2014

36

Stężenie octanu butylu w pomieszczeniu na pobyt ludzi wg PN-89/Z-04023.02

pobieranie próbek wg PB-09/L.HP wydanie 1 z 28.03.2014

37

Stężenie styrenu w pomieszczeniu na pobyt ludzi wg PN-86/Z-04152.02

pobieranie próbek wg PB-09/L.HP wydanie 1 z 28.03.2014

38

Hałas w pomieszczeniach w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej wg PN-B-02156:1987, PN-B-02151-02:1987/Ap1

(a) Pomiary oświetlenia sztucznego przeprowadza się przy wykluczeniu wpływu światła dziennego. W związku z tym zaleca się zlecanie pomiarów oświetlenia sztucznego w okresie jesienno- zimowym charakteryzującym się szybkim zapadaniem zmroku.

* Badania akredytowane

Cennik badań laboratoryjnych dostępny u kierownika laboratorium